Podmínky

Minimální věk a řidičský průkaz
 • Minimální věk vypůjčiteleje je 21 let.
 • Všichni řidiči musí být držiteli řidičského průkazu déle než 1 rok.
 • Nájemce se prokáže platným ŘP a OP/pasem.

Pojištění
 • Vozidla jsou havarijně pojištěna na celém území Evropy.
 • a to se spoluúčastí uživatele 5% min. však 5.000,- Kč nebo 10% min. však 10.000,- Kč.
 • Pojištění zahrnuje asistenční služby v ČR i zahraničí.
Cena
 • CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH
 • 1den pronájmu = 24h od zapůjčení (ne kalendářní den)
 • dle Vašich požadavků lze připravit individuální cenovou nabídku
Rezervace
 • Rezervace jsou potvrzovány pro skupinu ceníku, nikoliv pro konkrétní typ vozidla. 
 • Vůz je možno rezervovat telefonicky nebo prostřednictvím formuláře online.  

Příslušenství a doplňky
K vozům je možno zapůjčit doplňkové vybavení:
 • střešní nosiče, nosiče kol a lyží
 • mapy a GPS navigace
 • dětské sedačky ad. 
Vybavení je nutno rezervovat společně s vozem, ceny na vyžádání v autopůjčovně.

Příplatky
 • zapůjčení a navrácení vozidla mimo otevírací dobu dle dohody v závislosti na čase a vytížení vozidel: poplatek od 300 Kč do 1.000 Kč.
 • čištění vozu  po vrácení při běžném znečištění: exteriér 300 Kč; interiér  300 Kč, v případě silného znečištění se za čištění účtuje 1.210 Kč.

Půjčovní řád a podmínky
 
Pronajímatel je povinen automobil vrátit ve stejném stavu jako při zapůjčení, což znamená: 
 • Automobil musí mít plnou nádrž, případně stejné množství paliva, s jakým byl předán
 • Automobil musí být čistý zvenku i zevnitř, nebo je pronajímatel povinen čištění uhradit 
 • Automobil musí být navrácen s veškerou výbavou, se kterou byl zapůjčen
Automobil je nutno vrátit do smluvené hodiny, nebo osobně prodloužit pronájem
 • V případě nenavrácení vozidla bez jakéhokoli vysvětlení/prodloužení, se automaticky začíná počítat sazba 5.000,- Kč/ 24 hodin, až do navrácení vozidla

Všechny automobily jsou pojištěné, spoluúčast na poškození je 5.000Kč/10.000 Kč dle typu vozu
Ve všech automobilech platí přísný ZÁKAZ kouření pod pokutou 5.000,- Kč
Všechny automobily jsou vybaveny veškerou povinnou výbavou
Všechny automobily mají platnou dálniční známku
Ve všech automobilech je karta asistenční služby v případě nehody/poruchy


ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ 
(dále „Zásady“)


Cílem těchto Zásad vydaných společností VENDINGNET s.r.o., IČ 28607724, se sídlem Olomouc, Jungmannova 153/12 (dále „Společnost“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, nájmu vozidel a při návštěvách internetových stránek provozovaných Společností a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelů a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Společnosti, zájemců o služby Společnosti a návštěvníků internetových stránek provozovaných Společností, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Společnosti.

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále „nařízení“ nebo „GDPR“).

 

I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může se strany Společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje:

 

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o: (i) akademický titul; (ii) jméno a příjmení; (iii) název obchodní firmy; (iv) rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození); (v) identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo; (vi) adresa trvalého pobytu, pobytu a doručovací adresa; (vii) adresa sídla; (viii) fakturační adresa; (ix) čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny); (x) identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí; (xi) identifikační údaje plátce služeb, včetně sídla ; (xii) bankovní spojení; (xiii) podpis.

 

Kontaktní údaje:

 

(i) kontaktní telefonní číslo; (ii) kontaktní e-mail; (iii) adresy na sociální sítě.
Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce:
(i) druh a specifikace poskytované služby; (ii) objem poskytnutých služeb a jejich cena; (iii) informace o platební morálce; (iv) zákaznický segment; (v) vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb.

 

Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem:

 

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb Společností mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem při přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a Společností.

 

Kamerové záznamy z prostor Společnosti:

 

Společnost umísťuje z důvodu ochrany oprávněných zájmů do všech svých provozoven audiovizuální nahrávací zařízení (kamery). Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

 

Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

 

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Společnosti, ale jejich zpracování umožní Společnosti zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 

(i) údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely); (ii) údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (mohou být zpracovány u zákazníků služeb Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely); (iii) kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Společnosti (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením); (iv) záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Společností získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Společností a v případě souhlasu, jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro účely, na které se souhlas vztahuje).

 

II. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A DOBY ZPRACOVÁNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti:

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti a ochranu oprávněných zájmů Společnosti je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: (i) poskytování služeb, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy); (ii) vyúčtování za služby (plnění smlouvy); (iii) plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností); (iv) účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností); (v) provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách Společnosti pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem Společnosti); (vi) vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování Společnosti o uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem Společnosti); (vii) vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (plnění smlouvy); (viii) nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou (plnění smlouvy); (ix) procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy); (x) zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Společnosti (oprávněný zájem Společnosti); (xi) evidence dlužníků (oprávněný zájem Společnosti).

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

 

U zákazníků služeb, je Společnost oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se Společností po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se Společností.

V případě jednání mezi Společností a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Společnost oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

 

Faktury vystavené Společností jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany Společnosti zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy zákazníka se Společností. Pro naplnění této zákonné povinnosti si Společnost ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

 

Kamerové záznamy z prostor Společnosti a okolí budov Společnosti jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

 

Zpracovávání údajů zákazníků služeb se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U zákazníka služby s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá Společnost nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

 

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude Společnost zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb Společností nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně přílohy k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby.

 

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být v případě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v čl. I tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je Společnost oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované Společností, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.

 

Zpracovávání údajů subjektů, kteří udělili souhlas s marketingovým oslovením

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením, zpracovává Společnost s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Společností, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Společnosti, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

 

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Společností

 

V případě, že má subjekt ve svém koncovém zařízení povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Společností, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Společnosti. Zároveň umožňujeme vybraným subjektům, umístění jejich cookies na internetových stránkách provozovaných Společností.


III. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SPRÁVCI

 

Pokud zákon nestanoví jinak, můžeme jako správce osobních údajů předávat osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že máme k takovému předání souhlas subjektu údajů. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.

 

IV. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt Společnost pečlivě vybírá a každý takový subjekt má stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný v provozovnách Společnosti.

 

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

VI. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 

Pro obchodní sdělení Společnosti nebo třetích stran užívá Společnost zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných Společností je vždy zřejmé, že Společnost je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení může Společnost zasílat buď na kontakty svých zákazníků na základě oprávněného zájmu Společnosti, a to jen do doby, než zákazník vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 

VII. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Každý subjekt má údajů v případě, že bude pro Společnost identifikovatelnou fyzickou osobou a prokážete

 

Společnosti svoji totožnost, následující práva.

 

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)

 

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti: (i) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje; (ii) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU; (iii) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti.

 

Právo na kopii osobních údajů je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 nařízení)

 

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Společnost zpracovává. Zákazník

 

Společnosti má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

 

Zároveň je povinen poskytnout Společnosti součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Společnost zpracovává, nejsou přesné. Opravu Společnost provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle Společnosti, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

Právo na výmaz (čl. 17 nařízení)

 

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla Společnosti.

 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)

Subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Společnosti.

 

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 nařízení)

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Společnost informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může Společnost poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné zaslat písemně na adresu sídla Společnosti.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení)

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci.

 

Pokud Společnosti v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Společnosti získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v Sídle společnosti po doložení oprávněnosti požadavku.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení)

 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti.

 

V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Společnosti.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, v provozovně Společnosti nebo elektronickou poštou.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat v provozovně Společnosti, telefonicky nebo proklikem z příslušného marketingového sdělení.

 

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními  účinky pro subjekty údajů.

 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

Online rezervace

Místo vyzvednutí:

Datum od:
:
Datum do:
:
Místo vrácení:

www.gpscontrol.cz

Kontakt

RENORENT

autopůjčovna / rent a car

VENDINGNET s.r.o.

Centrála Olomouc:

U Stadiónu 8
779 00 Olomouc

Zvětšit mapu

Rezervace vozidel:

+420 734 281 333

+420 778 063 033

Email:

info@renorent.cz

 

Otevírací doba:

Po - Pá
8.00 - 16.30

V sobotu a neděli otevřeno po telefonické dohodě.